واحد سازمانی
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:شعیبی
سمت سازمانی :مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات شماره تماس :1110