واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس رحیم نام خانوادگی:کریم داداشی
سمت سازمانی :دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی شماره تماس :1601