واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر حسین نام خانوادگی:پیری
سمت سازمانی :رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی شماره تماس :1130