واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر بهزاد نام خانوادگی:بینش
سمت سازمانی :رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی شماره تماس :1620
تلفن مستقیم: 37740194-041