واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر مصطفی نام خانوادگی:خجسته نژند
سمت سازمانی :گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت شماره تماس :