واحد سازمانی
نام کارمند :طاهر نام خانوادگی:محمدزاده
سمت سازمانی :رئیس اداره تربیت بدنی , کارشناس معاونت دانشجویی شماره تماس :1501