واحد سازمانی
نام کارمند :فرخ نام خانوادگی:ابراهیمیان
سمت سازمانی :کارشناس امور خوابگاه های برادران شماره تماس :1512