واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:قربان نژاد
سمت سازمانی :رئیس دفتر حوزه ریاست شماره تماس :37738180