واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر علی نام خانوادگی:اوصالی
سمت سازمانی :رئیس اداره حراست شماره تماس :1200




تلفکس: 37721088