واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:ارجمندی
سمت سازمانی :رئیس اداره حراست شماره تماس :1200
تلفکس: 37721088