واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:کریمی ثالث
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :1212