واحد سازمانی
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:قاضی محمدی
سمت سازمانی :انتظامات شماره تماس :1211