واحد سازمانی
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:مقرری
سمت سازمانی :کارشناس اداره دانش آموختگان شماره تماس :1312