واحد سازمانی
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:مقرری
سمت سازمانی :کارشناس مسئول برنامه ریزی شماره تماس :1815