واحد سازمانی
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:مقرری
سمت سازمانی :کارشناس امور فرهنگی شماره تماس :1813