واحد سازمانی
نام کارمند :جلیل نام خانوادگی:کریمیان قدیم
سمت سازمانی :رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر شماره تماس :1150