واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:قانعی
سمت سازمانی :مدیریت امور اداری و پشتیبانی شماره تماس :1430
سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری/دانشگاه تبریز/ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی
کارشناسی ارشد/دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی/دانشگاه خوارزمی تهران