واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:باغی
سمت سازمانی :کارشناس حقوق و دستمزد , کارشناس اعتبارات شماره تماس :1410