واحد سازمانی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:شعاعی
سمت سازمانی :رئیس اداره رسیدگی به اسناد شماره تماس :1411