واحد سازمانی
نام کارمند :پرویز نام خانوادگی:رخشی
سمت سازمانی :تأسیسات شماره تماس :1423