واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:معادی
سمت سازمانی :تأسیسات شماره تماس :1423