واحد سازمانی
نام کارمند :مصطفی نام خانوادگی:شانه ای
سمت سازمانی :کارشناس اداره دانش آموختگان شماره تماس :1312