واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر ویدا نام خانوادگی:خلیلی
سمت سازمانی :مدیریت امور پژوهشی و فناوری شماره تماس :1320