واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر مهدی نام خانوادگی:حسین زاده اقدم
سمت سازمانی :مدیریت امور پژوهشی و فناوری شماره تماس :1320