واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر میثم نام خانوادگی:معزی
سمت سازمانی :مدیریت امور پژوهشی و فناوری شماره تماس :1320