واحد سازمانی
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:شریفی
سمت سازمانی :کارشناس مسئول فناوری شماره تماس :1323