واحد سازمانی
نام کارمند :فرید نام خانوادگی:امیر اکبری آذر بناب
سمت سازمانی :تکنسین امور فناوری اطلاعات شماره تماس :1331