واحد سازمانی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:سلدوزی
سمت سازمانی :تکنسین امور فناوری اطلاعات شماره تماس :1331